Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS arrow KNYGYNĖLIS
Pirkimo knygynėlyje sąlygos
Pradžia Mūsų knygos
 Prekių šioje kategorijoje: 23 Rūšiuoti pagal:     
L-0001 ATSIDAVIMAS DIEVUI. Dvasinės ramybės aukštumų vadovas.
Tėvas Joseph Schryvers CSsR.
Kaina:
5,00 EUR
Kaunas, 2013; Kietas viršelis, 180 p.
L-0159 Atviras laiškas sutrikusiems katalikams
Lefebvre, Marcel
Kaina:
3,00 EUR
Kaunas, 2005, Laetitia, 160 psl., 21x14 cm naujas leidinys
Kodėl žymus misionierius ir hierarchas ryžtasi konfliktui su Roma? Nes iškilo grėsmė katalikų tikėjimui ir Bažnyčiai, kuriai jis tarnavo visą gyvenimą.
L-0001 AUKSINĖ KNYGA
Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas
Kaina:
6,00 EUR
Kaunas, 2008; XVIII a. prancūzų šventojo veikalų apie tobulą pamaldumą Švč. Mergelei Marijai rinkinys. Katalikų dvasinės literatūros klasika. Kietas viršelis, 324 p.
L-0001 AUKŠTYN ŠIRDIS: KATALIKŲ MALDOS IR GIESMĖS
Kaina:
8,00 EUR
Kaunas, 2008; Net 900 puslapių ant plono popieriaus, kietas viršelis. Šv. Mišių (pagal 1962 m. Mišiolą) tekstas lotynų ir lietuvių kalbomis, visos žymiausios maldos, litanijos ir pamaldžios praktikos, šimtai lotyniškų ir lietuviškų giesmių (daugelis iš jų su natomis), patogi maldų ir giesmių rodyklė. Geriausia dovana Pirmosios šv. Komunijos ar Sutvirtinimo proga!
L-0001 BAŽNYČIOS MOKYMAS; I knyga:
Apie Bažnyčią
Kaina:
4,00 EUR
Kaunas, 2010; Kietas viršelis, 180 p. Pateikiami dokumentai:Vatikano I Susirinkimas, Pastor aeternus. Dogminė konstitucija apie Kristaus Bažnyčią. Leonas XIII, Satis cognitum. Enciklika apie Bažnyčios vienybę. Pijus XI, Mortalium animos. Enciklika apie tikros vienybės skatinimą tikėjime. Pijus XII, Mystici corporis. Enciklika apie Jėzaus Kristaus Mistinį Kūną ir apie mūsų susivienijimą jame su Kristumi. Šventoji Oficija, Ecclesia catholica. Instrukcija apie „ekumeninį“ judėjimą
L-0001 BAŽNYČIOS MOKYMAS; II knyga:
Bažnyčia ir liberalizmas
Kaina:
4,00 EUR
Kaunas, 2010; Kietas viršelis, 220 p. Pateikiami dokumentai: Grigalius XVI, Mirari vos. Enciklika apie Bažnyčios ir pasaulietinės visuomenės nuosmukį. Pijus IX, Quanta cura. Enciklika apie dabartinio laikmečio klaidas Pijus IX, Syllabus. Mūsų laikų pagrindinių klaidų sąrašas. Leonas XIII, Humanum genus. Enciklika apie masonų sektą Leonas XIII, Libertas praestantissimum. Enciklika apie žmogaus laisvę Pijus X, Notre charge apostolique. Laiškas apie Sillon sąjūdį Pijus XI, Quas primas. Enciklika apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Karaliaus šventės įvedimą
L-0001 BAŽNYČIOS MOKYMAS; III knyga
Apie santuokos sakramentą ir auklėjimą
Kaina:
4,00 EUR
Kaunas, 2010; Kietas viršelis, 240 p. Pateikiami dokumentai: Leonas XIII, Arcanum divinae sapientiae. Enciklika apie krikščionišką santuoką. Pijus XI, Divini illius magistri. Enciklika apie krikščionišką jaunimo auklėjimą. Pijus XI, Casti conubii. Enciklika apie krikščionišką santuoką, atsižvelgiant į šiandienines šeimos ir visuomenės aplinkybes, reikmes, klaidas ir ydas Pijus XII, Questa grande vostra adunata. Kalba apie moters pareigas dabartiname socialiniame ir politiniame gyvenime. Pijus XII, Vegliare con sollecitudine. Kalba apie santuokinės moralės klausimus (I) Pijus XII, Nell' ordine della natura. Kalba apie santuokinės moralės klausimus (II)
L-0001 BAŽNYČIOS MOKYMAS; IV knyga.
"Modernizmas"
Kaina:
4,00 EUR
Kaunas ,2011; Kietas viršelis, 332 p. Pateikiami dokumentai: Vatikano I Susirinkimas, Dei Filius. Dogminė konstitucija apie katalikų tikėjimą. Leonas XIII, Aeterni Patris. Enciklika apie krikščioniškąją filosofiją. Pijus X, Pascendi Dominici gregis.Enciklika apie modernistų doktrinas. Šventoji Oficija, Dekretas Lamentabili. Pagrindinių modernizmo klaidų sąrašas ir jų pasmerkimas Pijus X, Motu proprio Sacrorum antistitum, įvedantis įstatymus dėl modernizmo pavojaus atitolinimo. Pijus XI, Studiorum ducem. Enciklika, skirta šv. Tomo Akviniečio kanonizavimo jubiliejui. Pijus XII, Humani generis. Enciklika apie kai kurias klaidingas nuomones, galinčias sugriauti katalikų doktrinos pamatus. Priedas, Alta vendita ilgalaikė instrukcija
L-0001 BAŽNYČIOS MOKYMAS; V knyga
Švč. Mergelė Marija išganymo darbe
Kaina:
4,00 EUR
Kaunas, 2012; Kietas viršelis, 239 p.
L-0001 Broma atwerta ing wiecznasti (Vartai, atverti į amžinybę)
Autorius: Mykolas Olševskis
Kaina:
6,00 EUR
Kaunas 2015, Laetitia, 240 psl. naujas leidinys
Kunigo Mykolo Olševskio 1753 m. išleistoji Broma atwerta ing wiecznasti yra pirmasis originalus katalikų asketinės-mistinės literatūros veikalas lietuvių kalba. Tai bene žinomiausias barokinės literatūros paminklas lietuvių raštijoje. Norėdami priartinti šių dienų skaitytojui šios knygos dvasinį turinį, ryžtamės sušiuolaikinti jos archajišką kalbą, taip pat pridedame išsamius komentarus ir įvadinį straipsnį.
L-0001 DIEVAS IR ŽMOGUS. Katalikų tikėjimo tiesos, dorovės reikalavimai ir priemonės sielai pašvęsti,
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa
Kaina:
15,00 EUR
Kaunas, 2014; Kietas viršelis, 692 p. Trečioji pataisyta laida; apima daugelį religinio gyvenimo aspektų ir šiuolaikinių dorovinių problemų; skaidrus turinys; yra abėcėlinė dalykinė rodyklė; aiškus suskirstymas; didelis šriftas, patogu skaityti; paprasta ir aiški kalba
L-0022 HENRY LA PRAZ. Nukryžiuotas kunigas
Autorius: Kun. Michel Koller
Kaina:
6,00 EUR
Kaunas 2015, Laetitia, minkštas viršelis, 176 psl. naujas leidinys
Knygoje surinkti įvairių žmonių liudijimai apie mūsų laikų šventąjį ‒ nepaprastą kunigą La Prazą (1959‒1993). Per savo trumpą gyvenimą jis sirgo daugybe ligų, patyrė begalę operacijų, tačiau išsiskyrė iš kitų savo kantrybe, veiklumu ir meile sieloms.
L-0001 KIEKVIENOS METŲ DIENOS APMĄSTYMAI
Jean Chapuis
Kaina:
7,00 EUR
Kaunas, 2011; 575 p. Naujuosius liturginius metus VŠĮ „Laetitia“ leidybinis projektas „Už Tradiciją“ pradeda jėzuito Jeano Chapuis knyga „Kiekvienos metų dienos apmąstymai“. Skaitytojui gali kilti klausimų: kam reikalinga beveik prieš 100 metų parašyta knyga? ar šiandienos žmogui tebėra svarbūs dalykai, kuriais domėtasi anksčiau? Tačiau amžinosios tiesos nekinta. Žmogus visada mąstė ir mąsto apie gyvenimo prasmę, gyvybę ir mirtį, dangų ir pragarą, dorybę ir nuodėmę, pašaukimą ir pareigas. Norint augti dorybėje bei šventume ir tobulinti sielą, reikėtų praktikuoti kasdienę mąstymo maldą. Pradedančiajam tai ne visuomet lengva. Jis klausia: kaip mąstyti? apie ką mąstyti kasdieną? Jeano Chapuis knygoje pateikta medžiaga kiekvienos metų dienos ir didesnių švenčių apmąstymams. Tekstai iliustruoti citatomis iš Šv. Rašto, šventųjų mintimis. Atlikti mąstymo maldą padės paprasta ir lengvai suprantama šv. Pranciškaus Saleziečio mąstymo maldos metodika, pateikta knygos pradžioje.
L-0001 MAKSIMILIJONO KOLBĖS PASLAPTIS (Biografija)
Marija Vinovska
Kaina:
3,00 EUR
Kaunas, 2011; Minkštas viršelis, 144 p. Knygoje aprašomas lenko pranciškono, Nekaltosios Riterijos (Militia Immaculatae) įkūrėjo kun. Maksimilijono Kolbės gyvenimas. Vaikystėje apsireiškusi Švč. Mergelė Marija visam amžiui pavergė jo širdį. Besąlygiškai vykdydamas Jos, o per Ją ir Dievo valią, tėvas Maksimilijonas pasirinko apaštalavimą per spaudą. Lenkijoje ir Japonijoje jis įkūrė Nekaltosios miestus (Nepokalianovą ir Mugenzai no Sono), kur vienuoliai spausdino katalikiškus leidinius. 1941 m. kunigas buvo žiauriai nukankintas nacių koncentracijos stovykloje, kai pasisiūlė numirti vietoj pasmerkto šeimos tėvo. 1984 m. jis paskelbtas šventuoju. Lietuviškas knygos leidimas skiriamas Maksimilijono Kolbės 70-osioms mirties metinėms paminėti.
L-0001 MILITIA IMMACULATAE
Kun. Karl Stehlin.
Kaina:
1,00 EUR
Kaunas, 2011;32 p. Knygelė supažindina su šv. Maksimilijono Kolbės įsteigtu Militia Immaculatae(MI) judėjimu: jo atsiradimu, istoriniu vystymusi, tikslais ir jų įgyvendinimo būdais. Pateikiami originalūs įstatai ir tėvo Maksimilijono pastabos, skirtos MI.
L-0186 Mirjam... kodėl tu verki?
Šveicarijos fondas "Už gyvybę"
Kaina:
2,00 EUR
Kaunas 2006, Laetitia, 184 psl., 21×14 cm naujas leidinys
Autentiški moterų liudijimai apie išgyvenimus po aborto (poabortinį sindromą). Knyga atvirai sako tiesą apie negimusių vaikų žudymą ir jo pasekmes pačiai motinai.
L-0010 NEKALTOJI - MŪSŲ IDEALAS.
Autorius: Kun. Karl Stehlin
Kaina:
6,00 EUR
Kaunas 2013, Laetitia, Minkštas viršelis, 232 psl. Nekaltosios riterijos dvasia pagal šv. Maksimilijoną Kolbę.
L-0001 Otavianio intervencija
Autorius: Kard. Alfredo Ottaviani, kard. Antonio Bacci ir Romos teologų grupė
Kaina:
3 EUR
Kaunas 2015, Laetitia, 80 psl., Du žymūs to meto Bažnyčios kardinolai parodo, kad pop. Pauliaus VI 1969 m. paskelbtas Naujasis Mišių ritualas savo esme ir daugybe detalių stipriai nukrypsta nuo tradicinės katalikiškos Mišių sampratos ir priartėja prie protestantiškos „Atmi-nimo šventės“.
L-0157 Priminimas
Šv. Vincentas Lerinietis
Kaina:
1,00 EUR
Kaunas 2005, Laetitia, 72 psl., 19x12 cm naujas leidinys
Klasikinis veikalas apie Tradicijos reikšmę Bažnyčioje, kuriuo rėmėsi popiežiai ir Bažnyčios susirinkimai. Parašyta V a., bet ypač aktuali šiais modernizmo laikais.
L-0160 Quo vadis, modernioji Europa?
Lomanas, Juozas
Kaina:
3,00 EUR
Kaunas 2005, Laetitia, 336 psl,, 21x14 cm naujas leidinys
Europos kelias iš pagonybės į katalikišką civilizaciją ir atgal į pagonybę. Tragiška istorija, iliustruota šimtais citatų iš žymių filosofų ir mokslininkų veikalų. Atstoja populiarų įvadą į moderniąją filosofiją.
L-0158 Roma ir Tradicija
Kaina:
1,00 EUR
Kaunas 2005, Laetitia, 80 psl., 19x12 cm naujas leidinys
Interviu su kard. Castrillon Hoyos ir Brolijos gen. vyresniuoju vysk. Fellay bei vysk. Fellay paskaita. Brolijos siūlomas grįžimas prie Tradicijos yra vienintelė išeitis iš Bažnyčios krizės.
L-0185 Tradicinės ir Naujosios Mišios
1969 m. liturginės reformos problema (straipsnių rinkinys)
Kaina:
6,00 EUR
Kaunas 2006, Laetitia, 622 psl., 21×15 cm naujas leidinys
Detali teologinė ir liturginė Naujųjų Mišių analizė atskleidžia, kad šios apeigos nesuderinamos su katalikų Tradicija. Trumpa Romos ritualo istorija, visas tradicinių ir Naujųjų Mišių tekstas.
L-0190 Traktatas apie Bažnyčios tarnystę
Tėvas Emanuelis
Kaina:
1,00 EUR
Kaunas 2006, Laetitia, 52 psl., 19×13 cm naujas leidinys
Žymaus prancūzų klebono, bendiktino vienuolio, dvasinio rašytojo patarimai broliams kunigystėje, kaip išlaikyti maldos dvasią Bažnyčios tarnystėje.
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis