Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS
Laetitia leidiniai Spausdinti El. paštas
2007 07 07
   VšĮ „LAETITIA“  LEIDYBINIO PROJEKTO „UŽ TRADICIJĄ“ KNYGOS
 
 
Siūlome įsigyti knygynuose, internetu (žr. Knygynėlis), taip pat Šv. Kazimiero priorate Kaune ir Šv. Juozapo koplyčioje Šiauliuose.
 
Šv. Kazimiero prioratas
Birutės g. 1, LT-45320 Kaunas. Tel./faks:
(8~37) 749563,
tel. (8~37) 345357.
Rašykite mums:
 
 

 
Kard. Alfredo Ottaviani, kard. Antonio Bacci ir Romos teologų grupė
OTAVIANIO INTERVENCIJA. Trumas kritinis Naujosios Mišių tvarkos įvertinimas
 
Naujas vertimas. Minkštas viršelis, 80 psl. Kaina 3,00 €.
 
Du žymūs to meto Bažnyčios kardinolai parodo, kad pop. Pauliaus VI 1969 m. paskelbtas Naujasis Mišių ritualas savo esme ir daugybe detalių stipriai nukrypsta nuo tradicinės katalikiškos Mišių sampratos ir priartėja prie protestantiškos „Atmi­nimo šventės“. Šis ritualas jau seniai tapo Bažnyčios liturgijos norma, tačiau jo pra­gaištingi vaisiai ‒ beveik išnykęs tikėjimas atperkamąja Mišių verte ir Tikruoju Bu­vimu, pamaldumo Švč. Sakramentui sunykimas, liturgijos šventumo ir kilnumo praradimas, bažnytinės architektūros smukimas, ištuštėjusios bažnyčios ir t. t. ‒ aiškiai įrodo, kokie teisingi ir pranašiški buvo šių iškilių hierarchų įspėjimai.


 

 
Kun. Michel Koller
HENRY LA PRAZ. Nukryžiuotas kunigas
 
Minkštas viršelis, 176 psl. Kaina 6,00 €.
 
Knygoje surinkti įvairių žmonių liudijimai apie mūsų laikų šventąjį ‒ nepaprastą kunigą La Prazą (1959‒1993). Per savo trumpą gyvenimą jis sirgo daugybe ligų, patyrė begalę operacijų, tačiau išsiskyrė iš kitų savo kantrybe, veiklumu ir meile sieloms.
 
"Kaip geriau išreikšti pagarbą ir dėkingumą tam išskirtiniam kunigui! Iš visos jo esybės sklido dvasinė jėga tiems, kurie turėjo laimę su juo bendrauti. Nuolankiai, nesiskųsdamas, nemurmėdamas, netgi laimindamas dangų, jis kentė fizinius ir dvasinius skausmus, kurie be tvirto tikėjimo ir Apvaizdos pagalbos būtų buvę veik nepakeliami.
Visiems, kurie klausinėdavo apie jo sveikatą, jis su švelnia šypsena atsakydavo: „Sielos yra tokios brangios!“
Gratien Rausis
 
 

 
Kun. Mykolas Olševskis
BROMA ATWERTA ING WIECZNASTI
(Vartai, atverti į amžinybę)
 
Minkštas viršelis, 240 psl., Kaina 6,00 €.
 
Kunigo Mykolo Olševskio 1753 m. išleistoji Broma atwerta ing wiecznasti yra pirmasis originalus katalikų asketinės-mistinės literatūros veikalas lietuvių kalba. Tai bene žinomiausias barokinės literatūros paminklas lietuvių raštijoje. Norėdami priartinti šių dienų skaitytojui šios knygos dvasinį turinį, ryžtamės sušiuolaikinti jos archajišką kalbą, taip pat pridedame išsamius komentarus ir įvadinį straipsnį. 
 
 
 

 
Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa
„DIEVAS IR ŽMOGUS. Katalikų tikėjimo tiesos, dorovės reikalavimai ir priemonės sielai pašvęsti“,
 
Trečioji pataisyta laida. Kietas viršelis, 692 psl. Kaina 15,00 €.
 
Didžiausias išsamus „ikivatikaninis“ katekizmas lietuvių kalba su abėcėline vardų rodykle. Pirmą kartą išspausdintas Romoje 1952 m. Veikalą bendromis pastangomis ruošė du Vilkaviškio kunigų seminarijos profesoriai: prel. dr. Feliksas Bartkus ir kan. dr. Pijus Aleksa, kartu su daugeliu kitų tautiečių patekę tremtin. Katekizmas nėra sudėtingas − jis buvo skirtas ne dvasininkams, o pasauliečiams religijos mokytojams; dėl skaidraus turinio, paprastos ir suprantamos kalbos jį lengva skaityti. Šis tikėjimo vadovas apima ne tik daugelį religinio gyvenimo aspektų, bet ir nemažai šiuolaikinių dorovinių problemų, todėl jis nepaprastai aktualus ir šiandien. Tai žmogaus vadovas į Dievą ir į tikrąją laimę.
 
 

 

Kun. Karl Stehlin FSSPX

NEKALTOJI - MŪSŲ IDEALAS
Nekaltosios riterijos dvasia pagal šv. Maksimilijoną Kolbę
 
Minkštas viršelis, 232 psl., Kaina 6,00 €.
 
Kun. Karlas Stehlinas FSSPX, aprašo krikščionišką marijinio šventumo idealą, kurį sėkmingai mėgino įgyvendinti Nekaltosios Riterija (Militia Immaculatæ). Remdamasis paties jos įkūrėjo, šv. Maksimilijono Kolbės (1894‒1941) žodžiais, kun. Stehlinas išdėsto šios misionieriškos organizacijos esmę, tikslus, apaštalavimo priemones ir nepaprastą reikšmę mūsų laikams, taip pat parodo sunkumus, su kuriais ji susiduria po Vatikano II Susirinkimo.
 
 

 
 
Tėvas Joseph Schryvers CSsR.
 
ATSIDAVIMAS DIEVUI.
Dvasinės ramybės aukštumų vadovas.
 
Kietas viršelis, 180 p. Kaina 5,00 €.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BAŽNYČIOS MOKYMAS
V knyga: Švč. Mergelė Marija išganymo darbe
 
Kietas viršelis, 239 p. Kaina 4,00 €.
 
Knyga „Švenčiausioji Mergelė Marija išganymo darbe“ yra penktasis serijos Bažnyčios Mokymas leidinys.
Švenčiausioji Mergelė Marija yra esmingai susijusi su išganymu. Dievas laisvu nutarimu išrinko ją būti Kristaus Motina. Marija yra dangaus vartai, per kuriuos, jai sutikus, Išganytojas atėjo į pasaulį ir tapo žmogumi. Dėl šio visą kūrinijos prigimties tvarką pranokstančio išrinkimo Dievas ją apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės ir apdovanojo malonių pilnatve. Evangelija liudija, kad Marija yra šalia Jėzaus per visus svarbius Jo gyvenimo įvykius. Kalvarijoje ji kartu su Juo meldžiasi ir Jį aukoja. Kadangi Marija yra Kristaus, Bažnyčios – Jo mistinio Kūno – galvos, Motina, todėl pagal malonės tvarką ji yra ir šio mistinio Kūno narių tikroji Motina. Po Kristaus prisikėlimo Marija meldžiasi už apaštalus ir visą Bažnyčią. Daug pirmųjų amžių paveikslų vaizduoja ją į dangų pakeltomis rankomis. Marija niekada nebuvo paliesta nuodėmės, ji buvo apdovanota Dievo Motinos orumu ir ištikimai bendradarbiavo su jai suteiktomis malonėmis bei dalyvavo atpirkimo darbe, todėl po mirties jos kūnas nepasiliko kape, jis buvo paimtas į dangų. Marija mums atneša Kristų, malonių šaltinį, todėl ji yra visų malonių Tarpininkė; ir Bažnyčia dar laukia dienos, kada ši tiesa bus paskelbta kaip dogma.

Būtų sunku į knygą sudėti viską, ką popiežiai per paskutinius du šimtmečius yra pasakę šia tema. Todėl šiame leidinyje pateikiami tik svarbesni tekstai. Didžiausią teologinį svorį, be abejo, turi enciklikos Ineffabilis Deus ir Munificentissimus Deus, apibrėžiančios ir skelbiančios Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bei Švč. Mergelės Marijos Paėmimo į dangų dogmas.
Jau pirmaisiais krikščionybės amžiais mokymas apie Mariją turėjo didelę reikšmę: jis įnešė šviesos į ginčus dėl Jėzaus Kristaus prigimties ir asmenybės. Svarbų vaidmenį tame suvaidino Efezo Susirinkimas, kurio jubiliejaus proga parašyta enciklika Lux veritatis.
Paskutinių dviejų šimtmečių Bažnyčios mokymas turi ir didelę pastoracinę reikšmę. Popiežius Leonas XIII parašė net devynias enciklikas apie Rožančių, iš kurių knygoje pateikiamos šios: Octobri mense, Adiutricem populi, Jucunda semper ir Laetitiae sanctae. Krikščioniškąsias tautas garbinti Mariją skatina ir Pijaus X enciklika Ad diem illum laetissimum. Joje visur raudona gija eina šv. Liudviko Marijos Grinjono de Monforo traktato mintys apie tikrąjį pamaldumą Švč. Mergelei Marijai. Popiežius teigė, kad rašydamas šią encikliką, dar kartą perskaitė traktatą.

Yra akivaizdu, kad Dievo apvaizda nori parodyti Švč. Mergelės Marijos vaidmenį Bažnyčioje ypač mūsų laikmečiu. Tai galima suprasti ne tik iš Magisteriumo tekstų, bet ir iš Bažnyčios patikrintų bei patvirtintų Švč. Mergelės Marijos apreiškimų, pvz., La Salette, Lurde ir Fatimoje. Pastaruoju remiasi popiežiaus Pijaus XII atliktas pasaulio paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai.
 
 
Jean Chapuis
KIEKVIENOS METŲ DIENOS APMĄSTYMAI
 
575 p. Kaina 7,00 €.
 
Naujuosius liturginius metus VŠĮ „Laetitia“ leidybinis projektas „Už Tradiciją“ pradeda jėzuito Jeano Chapuis knyga „Kiekvienos metų dienos apmąstymai“. Skaitytojui gali kilti klausimų: kam reikalinga beveik prieš 100 metų parašyta knyga? ar šiandienos žmogui tebėra svarbūs dalykai, kuriais domėtasi anksčiau? Tačiau amžinosios tiesos nekinta. Žmogus visada mąstė ir mąsto apie gyvenimo prasmę, gyvybę ir mirtį, dangų ir pragarą, dorybę ir nuodėmę, pašaukimą ir pareigas. Norint augti dorybėje bei šventume ir tobulinti sielą, reikėtų praktikuoti kasdienę mąstymo maldą. Pradedančiajam tai ne visuomet lengva. Jis klausia: kaip mąstyti? apie ką mąstyti kasdieną? Jeano Chapuis knygoje pateikta medžiaga kiekvienos metų dienos ir didesnių švenčių apmąstymams. Tekstai iliustruoti citatomis iš Šv. Rašto, šventųjų mintimis. Atlikti mąstymo maldą padės paprasta ir lengvai suprantama šv. Pranciškaus Saleziečio mąstymo maldos metodika, pateikta knygos pradžioje.
 
 

 
 
Marija Vinovska. 
MAKSIMILIJONO KOLBĖS PASLAPTIS (Biografija)
 
Minkštas viršelis, 144 p. Kaina 3,00 €.
 
Knygoje aprašomas lenko pranciškono, Nekaltosios Riterijos (Militia Immaculatae) įkūrėjo kun. Maksimilijono Kolbės
gyvenimas. Vaikystėje apsireiškusi Švč. Mergelė Marija visam amžiui pavergė jo širdį. Besąlygiškai vykdydamas Jos, o per Ją ir Dievo valią, tėvas Maksimilijonas pasirinko apaštalavimą per spaudą. Lenkijoje ir Japonijoje jis įkūrė Nekaltosios miestus (Nepokalianovą ir Mugenzai no Sono), kur vienuoliai spausdino katalikiškus leidinius. 1941 m. kunigas buvo žiauriai nukankintas nacių koncentracijos stovykloje, kai pasisiūlė numirti vietoj pasmerkto šeimos tėvo. 1984 m. jis paskelbtas šventuoju. Lietuviškas knygos leidimas skiriamas Maksimilijono Kolbės 70-osioms mirties metinėms paminėti.
 
 

 
  
 
Kun. Karl Stehlin.
MILITIA IMMACULATAE
 
32 p. Kaina 1,00 €.
 
Knygelė supaţindina su šv. Maksimilijono Kolbės įsteigtu Militia Immaculatae (MI) judėjimu: jo atsiradimu, istoriniu vystymusi, tikslais ir jų įgyvendinimo būdais. Pateikiami originalūs įstatai ir tėvo Maksimilijono pastabos, skirtos MI.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BAŽNYČIOS MOKYMAS
I knyga: Apie Bažnyčią
Kietas viršelis, 180 p. Kaina 4,00 €.
 
Knyga „Apie Bažnyčią“ pradeda seriją su garsiomis popiežių enciklikomis ir Bažnyčios magisteriumo tekstais. (Daugelis iš jų pirmą kartą išversta į lietuvių kalbą.)  Daug mūsų laikmečio klausimų bei problemų popiežiai jau seniai numatė ir davė į juos atsakymą. Pirmosios knygos skaitytojas daug sužinos apie Bažnyčios įsteigimą ir struktūrą, jos reikalingumą išganymui, taip pat apie ekumenizmo judėjimą, kaip jį vertino popiežiai iki Vatikano antrojo susirinkimo.
 
 
Pateikiami dokumentai:
 
Vatikano I Susirinkimas, Pastor aeternus. Dogminė konstitucija apie Kristaus Bažnyčią
Leonas XIII, Satis cognitum. Enciklika apie Bažnyčios vienybę
Pijus XI, Mortalium animos. Enciklika apie tikros vienybės skatinimą tikėjime
 
Pijus XII, Mystici corporis. Enciklika apie Jėzaus Kristaus Mistinį Kūną ir apie mūsų susivienijimą jame su Kristumi
Šventoji Oficija, Ecclesia catholica. Instrukcija apie „ekumeninį“ judėjimą
 

 
 
BAŽNYČIOS MOKYMAS
II knyga: Bažnyčia ir liberalizmas
 Kietas viršelis, 220 p. Kaina 4,00 €.
 
Pateikiami dokumentai:
Grigalius XVI, Mirari vos. Enciklika apie Bažnyčios ir pasaulietinės visuomenės nuosmukį
Pijus IX, Quanta cura. Enciklika apie dabartinio laikmečio klaidas
Pijus IX, Syllabus. Mūsų laikų pagrindinių klaidų sąrašas
Leonas XIII, Humanum genus. Enciklika apie masonų sektą
Leonas XIII, Libertas praestantissimum. Enciklika apie žmogaus laisvę
Pijus X, Notre charge apostolique. Laiškas apie Sillon sąjūdį
Pijus XI, Quas primas. Enciklika apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Karaliaus šventės įvedimą
 
 
 

 
 
BAŽNYČIOS MOKYMAS
III knyga: Apie santuokos sakramentą ir auklėjimą
 
 
 Kietas viršelis, 240 psl. Kaina 4,00 €.
 
  Pateikiami dokumentai: 
Leonas XIII, Arcanum divinae sapientiae. Enciklika apie krikščionišką santuoką
Pijus XI, Divini illius magistri. Enciklika apie krikščionišką jaunimo auklėjimą
Pijus XI, Casti conubii. Enciklika apie krikščionišką santuoką, atsižvelgiant į šiandienines šeimos ir visuomenės aplinkybes, reikmes, klaidas ir ydas 
Pijus XII, Questa grande vostra adunata. Kalba apie moters pareigas dabartiname socialiniame ir politiniame gyvenime
Pijus XII, Vegliare con sollecitudine. Kalba apie santuokinės moralės klausimus (I)
Pijus XII, Nell' ordine della natura. Kalba apie santuokinės moralės klausimus (II)
 
 

 
 
 
BAŽNYČIOS MOKYMAS
 IV knyga. "Modernizmas"
Kietas viršelis, 332 p. Kaina 4,00 €.
 
 Pateikiami dokumentai:
Vatikano I Susirinkimas, Dei Filius. Dogminė konstitucija apie katalikų tikėjimą
Leonas XIII, Aeterni Patris. Enciklika apie krikščioniškąją filosofiją
Pijus X, Pascendi Dominici gregis.Enciklika apie modernistų doktrinas
Šventoji Oficija, Dekretas Lamentabili. Pagrindinių modernizmo klaidų sąrašas ir jų pasmerkimas
Pijus X, Motu proprio Sacrorum antistitum, įvedantis įstatymus dėl modernizmo pavojaus atitolinimo
Pijus XI, Studiorum ducem. Enciklika, skirta šv. Tomo Akviniečio kanonizavimo jubiliejui
Pijus XII, Humani generis. Enciklika apie kai kurias klaidingas nuomones, galinčias sugriauti katalikų doktrinos pamatus
Priedas, Alta vendita ilgalaikė instrukcija
 
 

 
 
 
AUKŠTYN ŠIRDIS: KATALIKŲ MALDOS IR GIESMĖS
  
 Net 900 puslapių ant plono popieriaus, kietas viršelis. Kaina 8,00 €.
 
  Šv. Mišių (pagal 1962 m. Mišiolą) tekstas lotynų ir lietuvių kalbomis, visos žymiausios maldos, litanijos ir pamaldžios praktikos, šimtai lotyniškų ir lietuviškų giesmių (daugelis iš jų su natomis), patogi maldų ir giesmių rodyklė.
Geriausia dovana Pirmosios šv. Komunijos ar Sutvirtinimo proga!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

       
 
 
Sv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas -
 
AUKSINĖ KNYGA, 2008
 
Kietas viršelis, 324 psl. Kaina 6,00 €.
 
 Tai tėvų monfortiečių sudarytas trijų pagrindinių šios kongregacijos įkūrėjo šv. Liudviko de Monforo veikalų rinkinys su skaitinių ir maldų priedu besiruošiantiems tobulam pasiaukojimui Jėzui per Mariją. Vieno žymiausių prancūzų dvasingumo mokyklos atstovų šv. Liudviko knygos "Traktatas apie tikrąjį pamaldumą Šventajai Mergelei", "Marijos paslaptis" ir "Aplinkraštis kryžiaus draugams" laikomos katalikų dvasinės literatūros klasika. Šventojo siūlomas tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją yra popiežių rekomenduotas būdas atnaujinti religinį gyvenimą ir sustiprinti pamaldumą Švč. Mergelei Marijai.
 
 
 
 

 
 
 
Tėvas Emanuelis -
TRAKTATAS APIE BAŽNYČIOS TARNYSTĘ, 2006 
 
 Minkštas viršelis, 52 p. Kaina 1,00 €. 
 
   Žymaus prancūzų klebono, bendiktino vienuolio, dvasinio rašytojo patarimai broliams kunigystėje, kaip išlaikyti maldos dvasią Bažnyčios tarnystėje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TRADICINĖS IR NAUJOSIOS MIŠIOS.
1969 m. liturginės reformos problema (straipsnių rinkinys), 2006
 
 Minkštas viršelis, 622 psl. Kaina 6,00 €.
 
 Detali teologinė ir liturginė Naujųjų Mišių analizė atskleidžia, kad šios apeigos nesuderinamos su katalikų Tradicija. Trumpa Romos ritualo istorija, visas tradicinių ir Naujųjų Mišių tekstas.
 
 
 
 
 
 

 
 
Sveicarijos fondas „UŽ GYVYBĘ“ - MIRJAM... KODĖL TU VERKI?
Moterų kančios po aborto, 2006
 
  Minkštas viršelis, 184 psl. Kaina 2,00 €.
 
  Autentiški moterų liudijimai apie išgyvenimus po aborto (poabortinį sindromą). Knyga atvirai sako tiesą apie negimusių vaikų žudymą ir jo pasekmes pačiai motinai.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
ROMA IR TRADICIJA. Šv. Pijaus X kunigų brolijos derybos su Vatikanu 2004 metais, 2005
 
 Segta, 80 psl. Kaina 1,00 €.
 
 Knygelėje pateikti interviu ir Brolijos gen. vyresniojo paskaita atskleidžia, kad Brolijos siūlomas grįžimas prie Tradicijos yra vienintelė išeitis iš šiandieninės krizės Katalikų Bažnyčioje.
        
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
Šv. Vincentas Lerinietis
PRIMINIMAS, 2005
 
 Minkštas viršelis, 72 psl. Kaina 1,00 €.
 
 Tai klasikinis veikalas apie Tradicijos reikšmę Bažnyčioje, kuriuo rėmėsi popiežiai ir Bažnyčios susirinkimai. Ši knyga parašyta V amžiuje, bet kaip niekad aktuali šiais modernizmo laikais.
       
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
Arkivysk. Marcel Lefebvre -
ATVIRAS LAIŠKAS SUTRIKUSIEMS KATALIKAMS, 2005
 
 Minkštas viršelis, 160 psl. Kaina 3,00 €
 
 Kodėl žymus misionierius ir hierarchas ryžtasi konfliktui su Roma? Nes iškilo grėsmė katalikų tikėjimui ir Bažnyčiai, kuriai jis tarnavo visą gyvenimą. Verta perskaityti ir tiems, kurie nepritaria arkivyskupo M. Lefebvre’o pozicijai!
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
Kun. Juozas Lomanas -
QUO VADIS, MODERNIOJI EUROPA?, 2005
 
  Minkštas viršelis, 336 psl. Kaina 3,00 €.
 
  Europos kelias iš pagonybės į katalikišką civilizaciją ir atgal į pagonybę. Tragiška istorija, iliustruota šimtais citatų iš žymių filosofų ir mokslininkų veikalų. Atstoja populiarų įvadą į moderniąją filosofiją.
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
     
     
   
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis