Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS arrow APIE MUS
 
Brolijos generalinis vyresnysis – vyskupas Bernardas Fellay
 
Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus: praetende super famulos tuos, et super congregationes illis commissas, spiritum gratiae salutaris; et, ut in veritate tibi complaceant, perpetuum eis rorem tuae benedictionis infunde. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Visagali amžinasis Dieve, Tu vienas darai didžiulius stebuklus. Išganingos malonės dvasia pridenk savo tarnus bei jiems pavestas bendruomenes ir išliek jiems amžiną savo palaimos rasą, kad jie Tau paklustų tiesoje. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.
 
Šv. Pijaus X kunigų brolija (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii Decimi, FSSPX) yra tarptautinė Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija, kurios nariai kunigai gyvena bendruomeniškai be vienuolinių įžadų. Ją įkūrė arkivyskupas emeritas ir Tulle vyskupas Marcelis Lefebvre‘as, o 1970 m. lapkričio 1 d. kanoniškai įsteigė Lozanos, Ženevos ir Fribūro (Šveicarija) vyskupas François Charrière‘as. 1971 m. vasario 18 d. laišku Šventosios klero kongregacijos prefektas kard. Johnas Wrightas patvirtino Brolijos įsteigimą ir paskatino tęsti jos veiklą.
„Brolijos tikslas yra kunigystė ir visa, kas su ja susiję“ (Brolijos Statutai II, 1): kunigų ugdymas seminarijose, šventųjų Mišių aukojimas, sakramentų teikimas, katechezė, mokyklų išlaikymas, rekolekcijų vedimas, dvasinis vadovavimas vienuoliams, jaunimo sielovada. „Brolija yra iš esmės apaštališka, nes tokia yra ir Mišių auka“, – rašo arkivyskupas M. Lefebvre‘as jos Statutuose (I, 2), todėl jos kitas pavadinimas yra „Jėzaus ir Marijos apaštalų brolija“. Brolijos nariais yra kunigai ir seminaristai, taip pat broliai, seserys oblatės bei tretininkai. Brolija išlaiko Šv. Pijaus X seserų kongregaciją (5 vienuolynai, 133 seserys) bei bendradarbiauja su daugeliu vienuoliškų bendruomenių: karmelitėmis, dominikonais, pranciškonais, redemptoristais (iš viso 12 vyrų ir 26 moterų vienuolynai). Brolija remia apaštalų laikus siekiantį, daugelio šventųjų ir Susirinkimų rekomenduotą bendruomeninio kunigų gyvenimo idealą, labai tinkantį mūsų laikams, kada ypač sunku pavieniui atsispirti supasaulėjimo dvasiai. Vienas iš pagrindinių jos uždavinių – dvasiškai ir materialiai padėti dieceziniams kunigams, kenčiantiems dėl Bažnyčios krizės.
Brolijos generaliniai namai yra Šveicarijoje (Priorat Mariae Verkündigung, Schwandegg, CH-6313 Menzingen, ZG). Šiuo metu (2003 m.) Brolijos nariai gyvena 31 ir dirba 59 pasaulio šalyse, jos 453 kunigai, 70 brolių ir 68 seserys oblatės gyvena 155 prioratuose ir aptarnauja virš 800 Mišių centrų, 9 rekolekcijų namus, apie 30 vidurinių bei 60 pradinių mokyklų. Prie Sorbonos universiteto Paryžiuje veikia aukštoji mokykla Institut Universitaire Saint-Pie-X. Šešiose Brolijos seminarijose (Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, JAV, Argentinoje ir Australijoje) bei dviejose preseminarijose (Gabone ir Filipinuose) mokosi 178 seminaristai. Tradiciją visame pasaulyje remia apie 1 mln. katalikų.
E. N.
 
Brolijos šv. globėjas
Brolijos įkūrėjas
Brolijos istorija
Brolijos veikla Lietuvoje
Keli dokumentai iš Brolijos veiklos Lietuvoje istorijos
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis